Kvalitets- och miljöpolicy

Med kunder och miljö i fokus

Policyn för kvalitet och miljö är förstådd av medarbetarna och ett levande verktyg i vår vardag. Vi jobbar ständigt för att förbättra och utveckla vårt kvalitets- och miljöarbete.

 

Kvalitetspolicy

Vi vill vara branschens ledande och mest kompetenta inredningspartner. Vi säljer produkter med funktion, design, detaljutförande och leveranssäkerhet som motsvarar kundernas behov, krav och förväntan.  Följande faktorer är avgörande för att få och bibehålla nöjda kunder:

 • Relationer är av stor vikt för ett långvarigt samarbete. Medarbetare ska ge varandra och kunder det bemötande som de förväntar sig.
 • Kompetensutveckling hos våra medarbetare är av stor betydelse och är en naturlig del av verksamheten.
 • Helhetslösning är ett av våra starkaste försäljningsargument och bidrar till att kunden väljer oss som leverantör.
 • Vi arbetar med starka varumärken som passar vårt koncept. Inköpen grundas på ett helhetstänkande av prisbild, kvalitet, leveranssäkerhet och långsiktighet.
 • Sett ur ett helhetsperspektiv ska sortimentet i jämförelse med andra vara det mest prisvärda.

Miljöpolicy

Inredningshuset ska genom ständiga förbättringar bidra till en hållbar utveckling och minskad negativ miljöpåverkan. För att genomföra detta är alla medarbetare delaktiga i verksamhetens miljöarbete och strävar alltid efter att:

 • Ställa relevanta miljökrav vid val av leverantörer, varor och tjänster.
 • Utifrån kundens krav och behov välja produkter med så låg miljöbelastning som möjligt.
 • Följa miljökrav i lagar och bestämmelser.
 • Ständigt jobba för att förbättra hushållningen med naturresurser och energi samt återvinna och återanvända emballage och restprodukter.
 • Minska klimatpåverkan från våra transporter genom leveransplanering och val av miljöanpassade fordon.
 • Förebygga förorening av mark, luft och vatten.
 • Samverka i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.