INTEGRITETSPOLICY

Denna policy gäller för Inredningshuset i Sundsvall AB (556267-0991), Inredningshuset i Örnsköldsvik AB (559421-5542), Inredningshuset i Östersund AB (556522-2584) & Gardinmästarna i Sundsvall AB (556142-8037), nedan benämnda gemensamt som "Inredningshuset".

På Inredningshuset värnar vi om din integritet. Det är viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

Vem ansvarar för behandlingen av personuppgifter?

Det är Inredningshuset som är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inbegripet EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), samt de principer som framgår av denna integritetspolicy. 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar enbart in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla vissa på förhand bestämda ändamål. Bland annat samlar vi in information om dig när du önskar en offert, lägger en order för våra produkter eller tjänster, när du registrerar dig för konsultation eller när du ansöker om anställning hos oss. Vidare samlar vi in information när du frivilligt fyller i kundundersökningar eller kontaktformulär.
Exempel på typer av personuppgifter: köphistorik, leverans- och faktureringsinformation och ansökningshandlingar som CV och personligt brev.
Insamling av personuppgifter kan ske när du kontaktar oss via vår hemsida, e-post eller telefon, genom avtal, genom tredje part som t ex adressleverantörer, vid aktiviteter som mässor och events.

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål och med stöd av de rättsliga grunder som anges nedan:

Ändamål med behandlingen Laglig grund

Behandla dina beställningar och returer

Kontakta med leveransbesked eller vid problem av leverans

Genomförande av rekryteringsförfaranden

Fullgörande av avtal

Utskick av generell information och riktade budskap

Utskick av inbjudningar till events

Utskick av offertförslag

Besvara frågor via e-post

Skicka ut kundundersökningar

Intresseavvägning
Utskick av nyhetsbrev Samtycke

Särskilt om samtycke

Ibland kan vi behöva ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter, t.ex. vad gäller utskick av nyhetsbrev. I dessa fall kommer du att få information om detta och du kommer även få möjlighet att tacka ja eller nej till den aktuella personuppgiftsbehandlingen.

Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte längre önskar att erhålla nyhetsbrev från oss kan du, utöver att kontakta oss enligt det nyssnämnda, återkalla ditt samtycke genom en länk som finns i det aktuella utskicket.

Överföring av dina personuppgifter

För att Inredningshuset ska kunna genomföra de åtaganden som vi har gentemot dig som kund eller kontaktperson för kund kan uppgifter komma att överföras till tredje parter som agerar personuppgiftsbiträden för oss. Dessa parter tillhandahåller bl.a. datasupport, e-post- och molnlagringstjänster, analytiska tjänster samt transporttjänster för beställda produkter. Vi lämnar inte ut och säljer inte några personuppgifter till andra tredje parter i något syfte.

Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att vi ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

På Inredningshuset arbetar vi kontinuerligt för att i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter säkerställa en organisatorisk och teknisk säkerhetsnivå som minst uppfyller de krav som uppställs i vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de ändamål som anges ovan.

Vad har du för rättigheter?

  • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du kan således begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.
  • Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade.
  • I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
  • Du har rätt att i vissa fall kräva att Inredningshusets behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning. Även under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter kan behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss.

Denna informationstext uppdaterades senast den 20 december 2023 och kan komma att ändras. Ändringar publiceras på vår webbplats.